MENU > RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) uprzejmie informuję, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: biuro@biuroadminis.pl lub bezpośrednio w siedzibie biura L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4/2 80-768 Gdańsk w formie pisemnego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości z zakresie przetwarzania danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio z siedzibą: ul. Radna 4/2, 80-768 Gdańsk, NIP 5842351027, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali, umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, oraz w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji publicznej, organy nadzorujące, organy podatkowe, organy ścigania, pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne i księgowe, kancelaria prawna, firmy rozliczeniowe media, oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania obowiązków zarządzania nieruchomością wspólną.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez okres niezbędny do realizacji zadań zarządzania nieruchomościami,

b. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia takich danych są źródła publiczne np. organy administracji publicznej, rejestry lub ewidencje.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Z poważaniem

Zarządca Magda Kuzio