MENU > Oferta

Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych pozwoliło dostosować naszą ofertę do szczególnych wymagań mieszkańców. Proponujemy Państwu swoje usługi w następujących zakresach:

Obsługa prawna:

 • ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali wyodrębnionych w oparciu o aktualne dokumenty dostarczane przez Właścicieli
 • uzyskanie numeru REGON, NIP oraz założenie rachunku bankowego
 • pomoc w wyborze dostawców usług oraz wspólne przygotowanie umów z dostawcami
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacanie podatków oraz egzekucja szkód z polisy
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • organizacja zebrań właścicieli
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów oraz projektów uchwał
 • windykacja należności dotyczących nieruchomości
 • przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Obsługa księgowa:

 • przejrzyste prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz świadczeń przypadających od indywidualnych lokali
 • przygotowanie rocznego sprawozdania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz projektu planu gospodarczego
 • dokonywanie płatności poprzez rachunek bankowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • analiza potrzeb finansowych Wspólnoty  
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania kredytu w banku
 • pomoc w pozyskaniu dofinansowania inwestycji

 

Obsługa techniczna:

 • usuwanie awarii i jej skutków w nieruchomości
 • zlecanie kontroli technicznych oraz przeglądów okresowych nieruchomości i jego urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego
 • pomoc w zawieraniu umów o usługi kominiarskie, hydrauliczne, elektryczne oraz inne usługi konieczne do utrzymania nieruchomości w należytym stanie
 • dbanie o zapewnienie ciągłości dostaw dla nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, zimnej wody i odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości
 • nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynków, ich pomieszczeń i urządzeń technicznych
 • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w nieruchomości wspólnej

 

Obsługa mieszkańców:

 • codzienny kontakt z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości
 • wystawianie poświadczeń, zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej
 • udzielanie pomocy w korespondencji pomiędzy urzędami a właścicielem
 • przyjmowanie wniosków i uwag